Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51407
Title: Một số vấn đề pháp lý về sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn, người hướngdẫn
Trương, Thị Tuyết Minh
Keywords: Công ty cổ phần;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Sáp nhập
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động sát nhập công ty cổ phần (CTCP) (chủ thể tham gia, các hình thức, các phương pháp, phân loại, các kỹ thuật tấn công sát nhập, các kỹ thuật phòng ngự, vai trò, yêu cầu và xu hướng điều tiết của nhà nước (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51407
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02303_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.