Một số vấn đề pháp lý về sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51407Một số vấn đề pháp lý về sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51407