Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408
Title: Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Phùng, Thị Thanh Hiền
Keywords: Kinh doanh du lịch;Luật kinh tế;Thương nhân;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02217_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 878.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.