Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51409Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51409