Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51410
Title: Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Lưu, Việt Hùng
Keywords: Quản lý chất thải;Chất thải rắn;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về chất thải rắn thông thường. Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, các yếu tố tác động đối với hoạt động quản lý chất thải. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về việc quản lý chất thải rắn: đối với các c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51410
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02180_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 964.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.