Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51411
Title: Hoàn thiện pháp luật ưu đãi xã hội ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Hữu Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Cựu chiến binh;Dịch vụ xã hội;Pháp luật Việt Nam;Ưu đãi xã hội
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản như: khái niệm, lược sử phát triển của pháp luật ưu đãi xã hội, phân tích vai trò và ý nghĩa cũng như những nguyên tắc điều chỉnh xuyên suốt của pháp luật ưu đãi xã hội. Nghiên cứu các quy định về đối tượng được hưởng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51411
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02173_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.