Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51413
Title: Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Gia Trọng
Keywords: Cổ phần hóa;Doanh nghiệp nhà nước;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Quân đội
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 131 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái niệm và đặc điểm của tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, làm rõ sự cần thiết phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội. Nêu kinh nghiệm chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nướ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51413
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02161_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.