Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51413Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51413