Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51414
Title: Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Keywords: Hợp đồng tín dụng;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tư pháp
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát chung về hợp đồng tín dụng ngân hàng như: khái niệm và đặc điểm của hợp đồng, phân loại hợp đồng, bản chất pháp lý, trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng các quy định pháp luật trong thực (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51414
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02118_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.