Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51414Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51414