Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51418
Title: Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận tải đa phương thức : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Hợp đồng vận tải đa phương thức;Pháp luật Việt Nam;Vận chuyển;Luật kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về vận tải đa phương thức (VTĐPT) và trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng VTĐPT. Nghiên cứu, so sánh các quy định trong pháp luật Việt Nam với các quy định pháp luật quốc tế và p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51418
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01986_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 824.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.