Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông và giữa cổ đông với người quản lý công ty trong công ty cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51419Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông và giữa cổ đông với người quản lý công ty trong công ty cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51419