Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51419
Title: Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông và giữa cổ đông với người quản lý công ty trong công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Trần, Duy Bình
Keywords: Công ty cổ phần;Cổ đông;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày về đặc điểm, cơ cấu tổ chức và quản trị của mô hình công ty cổ phần (CTCP), đưa ra nguyên nhân và một số dạng tranh chấp trong CTCP. Nêu các phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ như giải quyết bằng thương lượng, bằng trung gian hòa giải, bằng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51419
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01981_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.