Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51420
Title: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn, người hướng dẫn
Đinh, Thị Liên
Keywords: Luật kinh tế;Ngân hàng thương mại;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất;Thế chấp
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Tổng quan những vấn đề lý luận về chế định thế chấp, thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng các quy đ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51420
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01980_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 882.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.