Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51422Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51422