Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51422
Title: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Luật đất đai;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất;Thị trường
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày một số khái niệm kinh tế, khái niệm pháp lý, các yếu tố cơ bản và các loại thị trường quyền sử dụng đất; khái quát vai trò của thị trường sử dụng đất đối với phát triển kinh tế. Tìm hiểu thực trạng hệ thống pháp luật về thị trường quyền sử dụng đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51422
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01931_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 991.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.