Những vấn đề pháp lý về việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51425Những vấn đề pháp lý về việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51425