Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51425
Title: Những vấn đề pháp lý về việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Công đoàn;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp lao động;Đình công
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu những vấn đề khái quát chung về tranh chấp lao động, đình công và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và sự tham gia của công đoàn. Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền tham gia của công đoàn trong giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51425
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01923_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 912.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.