Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51426
Title: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Luật kinh tế;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Thanh tra
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của thanh tra ngân hàng và pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tìm hiểu kinh nghiệm từ một số mô hình thanh tra, giám sát ngân hàng đặc trưng ở một số nước như Cộng hoà Liên b (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51426
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01901_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 761.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.