Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51427
Title: Những quy định chủ yếu của pháp luật về thẻ tín dụng và xu hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Hồng Hạnh người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Thắng
Keywords: Luật kinh tế;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Thẻ tín dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khảo sát và phân tích quy trình giao dịch phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ tín dụng. Tập hợp, phân loại và phân tích bản chất pháp lý của các mối quan hệ pháp luật về thẻ tín dụng. Nghiên cứu bản chất mối quan hệ giữa khách hàng, các chủ thể phát hành (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51427
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01874_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.