Những quy định chủ yếu của pháp luật về thẻ tín dụng và xu hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51427Những quy định chủ yếu của pháp luật về thẻ tín dụng và xu hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51427