Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51428
Title: An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Công Trứ, người hướng dẫn
Lê, Thị Phương Thúy
Keywords: An toàn lao động;Lao động nữ;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Vệ sinh lao động
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, sự cần thiết của việc ban hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về an toàn, (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51428
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01827_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 811.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.