Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51431
Title: Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Đoàn, Tử Tích Phước
Keywords: Luật cạnh tranh;Luật kinh tế;Quảng cáo
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 146 tr. + CD-ROM
Làm rõ các vấn đề lý luận chung về quảng cáo, cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh điều chỉnh quảng cáo trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá hiện trạng hoạt động quảng cáo tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về quảng cáo hiện hành trong đó trọng tâm là các qu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51431
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01777_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 176.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.