Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51432
Title: Bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.50
Authors: Nguyễn, Hữu Chí, Người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Sơn
Keywords: Bồi thường thiệt hại;Luật lao động;Pháp luật lao động
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Giới thiệu những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại (BTTH) trong pháp luật Việt Nam (PLVN). Nêu lên sự khác biệt giữa chế độ BTTH trong luật lao động và chế độ BTTH trong luật dân sự. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về bồi thương thiệt hại (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51432
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01609_Tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 586.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.