Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51433
Title: Phân loại hợp đồng vô hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Hoàng, Anh Tuấn
Keywords: Hợp đồng;Hợp đồng vô hiệu;Pháp luật Việt Nam;Tư pháp
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Electronic Resources
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng vô hiệu và phân loại hợp đồng vô hiệu. Phân tích làm sáng tỏ các nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Phân tích và đánh giá từng căn cứ vô hiệu theo luật thực định. Xây dựng mô hình lý luận về việc (...)
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51433
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01583_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.