Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51438
Title: Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng Thương mại ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60.38.05
Authors: Nguyễn, Văn Tuyến, Người hướng dẫn
Hoàng, Anh Tuấn
Keywords: Luật kinh tế;Nghĩa vụ trả nợ;Ngân hàng thương mại;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay, phân tích các điểm bất cập trong các (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51438
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01254_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.