Pháp luật về xử lý nợ xấu của Ngân hàng Thương Mại Nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51440Pháp luật về xử lý nợ xấu của Ngân hàng Thương Mại Nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51440