Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51440
Title: Pháp luật về xử lý nợ xấu của Ngân hàng Thương Mại Nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60.38.50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Phạm, Kim Thoa
Keywords: Ngân hàng thương mại;Nợ khó đòi;Nợ xấu;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Tìm hiểu khái niệm về nợ xấu, xử lý nợ xấu, nguyên nhân và thực trạng nợ xấu. Giải pháp xử lý nợ xấu, thành tựu và một số bất cập về pháp luật liên quan đến xử lý nợ xấu. Nêu kinh nghiệm nước ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51440
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01233_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.