Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51443Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51443