Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51443
Title: Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại : Luận văn ThS Luật: 60.38.50
Authors: Đinh, Dũng Sỹ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Nam
Keywords: Luật kinh tế;Ngân hàng thương mại;Pháp luật Việt Nam;Thế chấp tài sản
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + Đĩa mềm
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung và biện pháp thế chấp tài sản nói riêng. Tìm hiểu mục đích, vai trò và ý nghĩa của biện pháp này trong hoạt động ngân hàng góp phần làm cơ sở để hiểu và vận dụng biện pháp này (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51443
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01008_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.