Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51444
Title: Pháp luật về hoạt động tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60.38.50
Authors: Nguyễn, Am Hiểu, Người hướng dẫn
Tô, Mai Thanh
Keywords: Hoạt động tái cấp vốn;Luật kinh tế;Ngân hàng nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nêu tổng quan về Ngân hàng Nhà nước Trung ương, phân tích cơ sở lý luận của hoạt động tái cấp vốn trong mối quan hệ với chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ , phân tích các nghiệp vụ tái cấp vốn như: khái niệm, cơ chế điều tiết, hình th (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51444
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00947_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 861.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.