Dấu hiệu đã bị xử lý hành chính" trong pháp luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51446Dấu hiệu đã bị xử lý hành chính" trong pháp luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51446