Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51446
Title: Dấu hiệu đã bị xử lý hành chính" trong pháp luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 31 01"
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bé Minh
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật hình sự;Vi phạm hành chính;Vi phạm pháp luật
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 170 tr. + CD-ROM
Tổng quan các quan niệm về dấu hiệu “đã bị xử lý hành chính” trong pháp luật hình sự (PLHS). Khái quát dấu hiệu ‘đã bị xử lý hành chính” trong quá trình hình thành, phát triển của hệ thống PLHS Việt Nam qua các giai đoạn từ 1945 đến nay. Đưa ra nhận xét, đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51446
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01903_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.