Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51448
Title: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Văn Lợi, người hướng dẫn
Mai, Thị Lan
Keywords: Hàng giả;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những vấn đề lý luận về tội sản xuất, buôn bán hàng giả hiện nay ở Việt Nam. Phân tích các quy định của Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Hình sự đối với tội sản xuất, buôn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51448
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01831_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 759.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.