Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51449
Title: Chức năng của cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn
Trần, Đoàn Hạnh
Keywords: Cơ quan điều tra;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Vụ án hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những vấn đề lý luận chung về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nghiên cứu những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra trong quá trình khởi tố vụ án hình sự; điều tra v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51449
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01830_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 736.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.