Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51450
Title: Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hoài Phương
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Nhận thức chung về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người và hoạt động đấu tranh, phòng chống các tội phạm này. Đánh giá một cách đúng đắn tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người trê (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51450
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01805_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 865.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.