Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51451
Title: Thẩm quyền điều tra hình sự của hải quan Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Đặng, Công Thành
Keywords: Hải quan;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm quyền;Điều tra hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền điều tra hình sự của Hải quan Việt Nam, nghiên cứu và so sánh thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan Việt Nam với Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu toàn diện các quy (...)
Luận văn ThS Luật hình sự 60 38 40 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51451
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01769_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.