Thẩm quyền điều tra hình sự của hải quan Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51451Thẩm quyền điều tra hình sự của hải quan Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51451