Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51453
Title: Các biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Độ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh
Keywords: Biện pháp điều tra;Luật hình sự;Luật tố tụng hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về điều tra trong tụng hình sự: đưa ra các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, yêu cầu và các biện pháp của hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự. Trình bày chi tiết các quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam về c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51453
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01755_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 394.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.