Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51456Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51456