Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51456
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Trịnh, Tiến Việt
Keywords: Luật hình sự;Miễn trách nhiệm hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 230 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
Nghiên cứu lịch sử phát triển của chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến nay. Phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự, mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự với miễn trách nhiệm hình sự, từ (...)
Luận án TS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51456
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01720_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.