Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51459
Title: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Tú
Keywords: Kháng nghị phúc thẩm hình sự;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Viện kiểm sát nhân dân;Vụ án hình sự
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kháng nghị phúc thẩm hình sự, khái niệm kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát (VKS) trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về KNPTHS của VKS trong quá trìn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51459
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01585_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.