Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51461
Title: Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Vũ, Thị Hương Lan
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội khủng bố
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
104 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Phân tích, làm rõ khái niệm khủng bố, tội khủng bố. Phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội khủng bố. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam, làm sáng tỏ c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51461
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01549_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.