Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51463
Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Trần, Thị Hằng
Keywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + Đĩa mềm
Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng, chủ thể của tội phạm, các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm và một số văn bản về phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Trình bày thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51463
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01536_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 959.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.