Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51465
Title: Cơ quan cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Lê, Văn Đệ, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Tình
Keywords: Cảnh sát điều tra;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-Rom
Luận giải về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp quy phạm pháp luật hình sự khác; Nghiên cứu những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về hoạt động của Cơ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51465
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01445_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.