Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51468
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Văn Lợi, người hướng dẫn
Trần, Thu Huyền
Keywords: Hình phạt tử hình;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + Đĩa mềm
Tổng quan những vấn đề lý luận về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam bao gồm: khái niệm, bản chất, đặc điểm, mục đích, ý nghĩa của hình phạt tử hình. Làm sáng tỏ các quy định về hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam và một số nước t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51468
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01373_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.