Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51469
Title: Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Trần, Văn Độ, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hiền
Keywords: Cải tạo không giam giữ;Hình phạt;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 82 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu các vấn đề lý luận, phân tích các quy định của pháp luật về Hình phạt cải tạo không giam giữ và các quy định pháp luật về Hình phạt cải tạo không giam giữ của Bộ Luật Hình sự Việt Nam; Nghiên cứu thực tiễn áp dụng Hình phạt cải tạo không giam gi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51469
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01329_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.