Vấn đề áp dụng hình phạt tử hình trong các tội phạm có tính chất kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51470Vấn đề áp dụng hình phạt tử hình trong các tội phạm có tính chất kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51470