Chế định miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51472Chế định miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51472