Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51472
Title: Chế định miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 40
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Trần, Thị Quỳnh
Keywords: Chế định miễn hình phạt;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Khái quát một số vấn đề chung về miễn hình phạt: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, cũng như g (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51472
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01292_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 60.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.