Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51476
Title: Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60.38.40
Authors: Trần, Văn Độ, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Nghiệp
Keywords: Chế định pháp luật;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Xóa án;Án tích
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
84 tr. + CD-Rom
Tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến án tích và xóa án tích; Nghiên cứu chế định xóa án tích từ sau khi chế định được pháp điển hóa lần đầu tiên trong Bộ luật hình sự năm 1985 và các văn bản dưới luật hướng dẫn xóa án tích và Bộ luật hình sự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51476
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01257_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.