Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51477
Title: Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Quản lý kinh tế;Tội phạm
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn của tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, luận văn phản ánh rõ sự hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự về loại tội phạm này. Nêu khái n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51477
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01232_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.