Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51478
Title: Đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tư pháp;Tội xâm phạm
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, thống nhất quan điểm về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Nêu thực trạng và kết quả đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp từ năm 2000 đế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51478
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01231_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 958.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.