Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội: một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51479Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội: một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51479