Quyết định hình phạt nhẹ hơn luật định : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : trên cơ sở các số liệu thực tiễn của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51481Quyết định hình phạt nhẹ hơn luật định : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : trên cơ sở các số liệu thực tiễn của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51481