Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51481
Title: Quyết định hình phạt nhẹ hơn luật định : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : trên cơ sở các số liệu thực tiễn của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Dũng
Keywords: Hình phạt;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Lãm rõ khái niệm, bản chất, tính chất pháp lý và các đặc điểm cơ bản của quyết định hình phạt nhẹ hơn luật định. Nghiên cứu nội dung, điều kiện áp dụng của những trường hợp quyết định hình phạt nhẹ hơn luật định trên cơ sở xem xét các quy định của luật hìn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007
88 tr. + Đĩa mềm
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51481
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01120_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.