Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51482
Title: Thủ tục xét xử những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật : 60.38.40
Authors: Lê, Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Huyền
Keywords: Luật hình sự;Thủ tục xét xử;Vị thành niên
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của thủ tục xét xử vụ án hình sự mà bị cáo là người chưa thành niên. Tập trung nghiên cứu các vấn đề: khái quát về người chưa thành niên, đặc điểm tâm lý lứa tuổi của người chưa thành niên, những quy định pháp luật (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự 60.38.40 Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51482
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01119_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.