Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51485
Title: Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Độ, Người hướng dẫn
Vũ, Văn Kiệm
Keywords: Luật hình sự;Tội chống người thi hành công vụ;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + File kèm
Làm rõ căn cứ pháp lý hình sự của tội chống người thi hành công vụ trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Phân tích tình hình; làm sáng tỏ nguyên nhân và điều kiện tình hình tội chống người thi hành công vụ và nhân thân người phạm tội. Trên cơ sở đó dự báo (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51485
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01101_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.