Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51485Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51485