Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51487
Title: Chế định hợp tác quốc tế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Long
Keywords: Hợp tác quốc tế;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Từ đó phân tích thực trạng các quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về hợp tác quốc tế và thực tiễn áp dụng ở nước ta. Đồng thời nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp lu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51487
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00994_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.