Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51488
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Trần, Văn Độ, Người hướng dẫn
Lê, Thị Vân Hà
Keywords: Bộ luật tố tụng hình sự;Luật hình sự;Người chưa thành niên;Tố tụng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
103 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Phân tích các quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Nghiên cứu thực tiễn tố tụng đối với người chưa thành niên, tìm ra nhữ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51488
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00958_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 50.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.