Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51488
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật tố tụng hình sự
Authors: Trần, Văn Độ
Lê, Thị Vân Hà
Keywords: Bộ luật tố tụng hình sự;Luật hình sự;Người chưa thành niên;Tố tụng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T.V. Hà. (2006). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật tố tụng hình sự. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Phân tích các quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Nghiên cứu thực tiễn tố tụng đối với người chưa thành niên (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51488
Language: vi
Format Extent: 113 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00958_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 50.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.