Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51490Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51490