Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51490
Title: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Lê, Lan Chi
Keywords: Luật hình sự;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Nêu một số vấn đề lý luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật (TTPL) trong tố tụng hình sự; Phân tích thực trạng hoạt động kiểm sát việc TTPL trong tố tụng hình sự, đưa ra cái nhìn mới mẻ, mạnh dạn và trung thực về thực chất một số hoạt động tố tụng được (...)
105 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Hình sự 60.38.40 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51490
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00649_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.