Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51492
Title: Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và các quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam về biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm và các chế định có liên quan như: hình phạt, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp… Khảo sát, đánh giá thực trạng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51492
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002338_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 674.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.