Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51492Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51492