Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51493Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51493