Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51493
Title: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Khắc Hải , người hướng dẫn
Trần, Văn Tuân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng Điều 251 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội rửa tiền. Trên cơ sở phân tích những thiếu sót, khuyết điểm và những vướng mắc của việc áp dụng pháp luật hình sự liên quan đến việc xác định hành vi rửa tiền trên thực tế, đề xuất (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51493
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002337_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 845.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.