Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51494Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51494