Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51494
Title: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bạch Tuyết
Keywords: Văn hóa phẩm đồi trụy;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày một số vấn đề chung về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Bộ luật Hình sự hiện hành: Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội truyền bá văn hóa phẩm đồ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51494
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002331_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 814.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.